Office Service Sp. z o.o Sp.k.

15-620 Białystok
ul. Elewatorska 29
(85) 675-26-06
zamowienia@officeservice.bialystok.pl

 Oferta katalogowa

Reklamacje i zwroty
Pobierz formularz reklamacyjny

§ 1. Gwarancja, reklamacje, rękojmia

1. Produkty dostępne na Platformie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Warunki gwarancji są określone na załączonym do towaru druku gwarancji wystawionym przez gwaranta lub są realizowane zgodnie z polskim prawem na podstawie paragonu lub faktury VAT.
2. Wszystkie produkty, które nie posiadają odrębnej gwarancji producenta, obejmuje 24-miesięczna rękojmia Sprzedającego na warunkach uregulowanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
3. Sprzedający informuje, iż przystąpi do rozpatrywania reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu. Im szybciej Klient zgłosi swoje roszczenia, tym szybciej Sprzedający będzie w stanie przystąpić do ich rozpatrywania.
4. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na stronie www.officebialystok.pl, lub pocztą e-mail na adres Sprzedającego podany w zakładce Kontakty lub reklamacje@officeservice.bialystok.pl
5. Klient odsyła reklamowany Towar na adres siedziby Sprzedającego lub uzgadnia ze Sprzedającym termin odbioru przesyłki z reklamowanym towarem przez firmę kurierską lub Przedstawiciela Sprzedającego.
6. Reklamację uważa się za uzasadnioną, gdy Towar posiada wadę fabryczną, lub gdy nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego w czasie transportu zamówionego Towaru do Klienta lub gdy dostarczony został Towar niezgodny z zamówieniem Klienta.
7. Gdy reklamacja okaże się uzasadniona Sprzedający wymienia Towar na nowy, wolny od wad i dostarcza go do Klienta na swój koszt.
8. W razie braku możliwości wymiany wadliwego Towaru na nowy Sprzedający dokona jego naprawy.
9. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru wraz z kosztem dostarczenia reklamowanego Towaru, jeżeli Klient realizował wysyłkę takiego towaru na własny koszt.
10. Za niezgodność Towaru z umową nie może być uznana sytuacja, w której Klient został poinformowany i wyraził zgodę na zmiany w umowie np. w sytuacji, gdy zgodził się na zamiennik Towaru, lub na Towar powystawowy, lub z wyprzedaży.
11. Inne wady wykryte w trakcie użytkowania zakupionego Towaru, a nie wynikające z jego naturalnego zużycia, prosimy niezwłocznie zgłaszać telefonicznie pracownikom Działu Obsługi Klienta Sprzedającego. Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na stronie Sprzedającego, lub pocztą e-mail na adres Sprzedającego lub reklamacje@officeservice.bialystok.pl
12. Reklamacje jakościowe rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych począwszy od dnia przekazania wadliwego produktu przewoźnikowi. Do reklamowanego produktu Klient powinien dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opis usterki lub wady produktu, zawierający również dane kontaktowe do osoby reklamującej.
13. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany do Kupującego transportem Sprzedającego, kierowca ma obowiązek sprawdzić przy odbiorcy stan przesyłki. W przypadku wykrycia uszkodzenia Towaru lub jego braku kierowca sporządza protokół reklamacji, podpisywany przez odbiorcę i zabiera reklamowany Towar do magazynu Sprzedającego. Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie po dostarczeniu protokołu do Sprzedającego.

§ 2.Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą     o prawach konsumenta.
1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.
b. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
c. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
5. Sprzedający może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient, który odstąpił od Umowy, winien rzecz przekazać Przedstawicielowi Sprzedającego lub odesłać rzecz na adres: OFFICE SERVICE SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwracany Towar winien być w stanie nie pogorszonym, bez oznak użytkowania i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
7. Do Towaru zwracanego powinien być dołączony wypełniony protokół reklamacyjny.
8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, zwroty „za pobraniem” nie będą przyjmowane.
9. Kwota równa wartości zwracanego Towaru, odpowiadająca kwocie na dowodzie potwierdzającym zakup, zostanie przekazana na konto bankowe Klienta niezwłocznie po przyjęciu Towaru na magazyn Sprzedającego. Koszty odesłania Towaru przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 3. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest OFFICE SERVICE SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, KRS 0000789800 - właściciel Platformy Zakupowej na stronie www.officebialystok.pl, jako Administrator Danych Osobowych, przekazywanych przez Klientów Platformy, zapewnia iż:
2. Dane osobowe Klientów są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2014.1182)
3. Dane osobowe Klientów gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Klientów i są gromadzone wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celach marketingu własnego, dotyczącego oferowanych produktów.
4. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane stronom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy. W celu dostarczenia przesyłek z zamówionymi towarami dane osobowe udostępniane są firmom kurierskim, z którymi Sprzedający ma podpisana umowę.
5. Pozostałe kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta omówione zostały w dokumencie Polityka Prywatności.

 Platforma zakupowa
 Promocje
 

Office Service Sp. z o.o Sp.k.

ul. Elewatorska 29
15-620 Białystok
tel: (85) 675-26-06
e-mail: zamowienia@officeservice.bialystok.pl
NIP: 966-213-06-92

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny. Zapewniając jednocześnie że: nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji łączących nas umów i przepisów prawa dbamy o ich bezpieczeństwo czytaj więcej.

Office Service Białystok, Made by Inventcom